• อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
 • (662) 649-5000 ต่อ 2-2567
 • peswuqa@gmail.com
โครงการและกิจกรรม
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

  John Doe
 • รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 2557

  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 2557

 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา